Zijnswaarde

Waar gaan we voor?

In 2019 is De Polderhof een brede school die een doorgaande lijn organiseert in onderwijs, opvoeding en ontspanning voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Kinderen gaan met plezier naar school. Dit betekent een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen, teamleden én ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin kinderen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Door middel van actief leren benutten we de talenten van kinderen, ouders en leerkrachten optimaal. Pedagogische tact; op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van leerlingen en Ouderparticipatie zijn belangrijke pijlers.

 

Waar staan we voor?

De Polderhof is een veilige school- en leeromgeving waar iedereen er toe doet en uniek kan, mag en durft te zijn. Een kind moet zich "thuis" voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We hechten veel waarde aan gezond en sportief gedrag; op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan, samenspelen en samenwerken. Door middel van coöperatief leren zorgen wij voor een actieve en betrokken leerhouding waarbij we kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en we spreken elkaar daarop aan.

 

De kinderen zijn het middelpunt van onze school. We zien het als onze belangrijkste taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling zodat zij straks als zelfstandige, zelfverantwoordelijke, actieve en betrokken mensen in de maatschappij functioneren. Daarom wordt er gestreefd naar een brede ontwikkeling: niet alleen kennis en vaardigheden overdragen, maar ook ontplooiing op cultureel en sociaal gebied. De Polderhof is een school in beweging. We reflecteren veelvuldig op het onderwijs en ons handelen. We richten ons op optimale leeromstandigheden die zowel kinderen als leerkrachten stimuleert in hun verdere ontwikkeling en ontplooiing. Niemand is te jong of te oud om te leren of te veranderen; we leren van onze ervaringen.

Wat is onze externe kracht?

Samenwerking met diverse betrokkenen is onze kracht. Onze partners zijn o.a. Passend Onderwijs Almere, Triade, Stichting Actief Ouderschap, Viertaal, de Praatmaatgroep en de Buurtsportcoach. Per schooljaar 2015-2016 is er een samenwerking met Kinderdagpaleis La Luna. Voor een doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs hebben we nauw contact met De Meergronden, een VO-school in de buurt. Wanneer een kind op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling meer nodig heeft, kunnen we Sterk in de Klas aanbieden. Een pedagogisch medewerker van Triade is aan onze school verbonden.

 

Waarin blinken we uit?

In ons onderwijs gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. We brengen de basisbehoeften in kaart door onze kinderen goed te (leren) kennen. Middels het handelingsgericht werken kunnen we ons onderwijs afstemmen op de verschillen tussen kinderen waarbij we streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun kunnen, tot optimale leerprestaties kunnen komen. We werken opbrengstgericht en stellen duidelijke doelen, bijvoorbeeld in onze groepsplannen.

We hebben een “Groep In School” voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS). In deze groepen krijgen de kinderen extra ondersteuning passend bij hun leerbehoeften. De groepen worden begeleid door een leerkracht, een onderwijs-assistente, een logopedist en een begeleider onderwijs van Passend Onderwijs. De kinderen integreren op afgesproken momenten in de reguliere groepen.

We vormen een professionele leergemeenschap en hebben een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar. We volgen de ontwikkelingen en scholingen op ons vakgebied en bieden mede daardoor eigentijds onderwijs van een goede kwaliteit.

We hebben een goed functionerend zorgsysteem. We denken in kansen en oplossingen, óók als het kind iets extra’s nodig heeft. Het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem stelt ons in staat de ontwikkeling van het kind gedurende de schooljaren te volgen. Er vinden consultatiegesprekken plaats tussen de interne begeleider (ib-er) en de groepsleerkrachten. Specialisten op het gebied van autisme, dyslexie en begaafden worden uitgenodigd om leerkrachten handvatten te geven om met deze kinderen te werken.

right_image